ViKan Logo

Vår arbetsplats är andras hem

Ett professionellt och medmänskligt bemötande kännetecknas av förmågan att visa respekt, lyhördhet och empati. Vår arbetsplats är andras hem och det ställer stora krav på personalens förmåga att vara lyhörda och kunna skilja på egna behov och de behov den assistansberättigade har.
För att säkerställa att så sker erbjuder vi kontinuerlig väg- och handledning och utbildning för vår personal runt dessa frågor.

Hela familjen är med

Personlig assistans till barn kräver extra mycket av assistansbolaget och inbegriper i hög grad hela familjens livssituation. Därför är det viktigt att assistansen anpassas till varje familjs individuella behov, och att barnets vårdnadshavare ges ett avgörande inflytande över hur stödet till barnet utformas..

Ditt behov är vår uppgift

Det viktigaste för oss är den assistansberättigades fysiska, psykiska och sociala behov. Det kräver i sin tur att vi rekryterar våra assistenter på ett bra sätt, att vi har bra arbetsmetoder och ett nära och tydligt ledarskap. Ett bra bemötande förutsätter ett stort mått av tålamod och empati samt stor lyhördhet för den assistansberättigades situation och god kunskap om personens funktionsnedsättning. Detta är något vi förutsätter hos alla våra anställda.

Rätten till ditt eget val

Lättläst och bra information är viktigt för att den assistansberättigade skall kunna göra egna val och uttrycka sin egen vilja. Vid behov erbjuder vi alternativ kommunikation som exempelvis teckenspråk och/eller pictogram mm.
Alla assistansberättigade och deras eventuella företrädare eller vårdnadshavare är välkomna till våra verkamhetsmöten där vi diskuterar verksamheten och andra akutella frågor.

Goda kontakter med myndigheter

Assistans ViKan AB är ett företag i ständig utveckling.
Vi har regelbundna utvecklingssamtal och individuella kompetensplaner för vår personal.
Detta ger oss en bra dokumentation och en ständigt växande kompetens hos vår personal.
För att den assistansberättigade skall få en så trygg och problemfri vardag som möjligt bistår vi gärna med goda kontakter med försäkringskassa, kommun, landsting och Socialstyrelsen.

Alla skall ha ett meningsfullt liv

Vi arbetar med att ge både barn, unga och vuxna förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Utbudet av aktiviteter ska ge ett varierat och meningsfullt liv och vara utformat efter den assistansberättigades egna intressen, behov och önskemål.
Den lustfyllda måltiden är ett viktigt inslag i det dagliga livet. Vi vill att våra assistansberättigade skall få inspiration till god, hälsosam och lustfylld mat och matlagning.

Det är du som bestämmer!

Som assistansberättigad och/eller dennes företrädare är du självklart delaktig i rekryteringen avdina assistenter. Hos oss ska du trivas och känna dig trygg